System ListVelodyne

System Name Drivers10Hz12.5Hz16Hz20Hz25Hz31.5Hz40Hz50Hz63Hz80Hz100Hz125Hz
Velodyne, CT-150

Sing. 15

///9098.6100.3105.9108.7112.5110.4108.4108.1
Velodyne, DD18+(max-gain)

Sing. 18

86.192.598.9103.6108.2112.9115.3116.3115.1113.4112110.6
Velodyne, DD18+(min-gain)

Sing. 18

84.689.298.8103.4108.3113115.8116.8115.3113.5112.1110.5
Velodyne, EQ-Max-15

Sing. 15

///84.895.7104.2110114.2114.8111108.3106.7